WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

1. Zastosowanie

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostaw będą miały zastosowanie do wszystkich ofert cenowych, transakcji oraz dostaw, o ile nie zostanie ustalone inaczej na piśmie.
Warunki sprzedaży i dostawy, jakie mogą zostać wydrukowane na potwierdzeniu zamówienia lub na jakie klient powołuje się z innych względów, będą miały zastosowanie tylko wówczas, gdy zostanie to w sposób jasny i wyraźny określone w naszym potwierdzeniu zamówienia.


2. Zamówienie

2.1. Zamówienie musi mieć formę pisemną – list, faks, e-mail. Zamówienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone w ciągu 3 dni pisemnie (listownie, faksem lub e-mailem). Zamówienie realizowane jest na adres zakładu lub osoby fizycznej. Jeżeli adres do korespondencji jest inny prosimy także o jego dokładne podanie.

2.2. Sprzedający może wnosić o zapłacenie zaliczki przez Kupującego.

2.3. Do zamówienia należy dołączyć oświadczenie podatnika VAT, zawierające zgodę Zamawiającego na wystawienie faktury bez jego podpisu.

2.4. W przypadku zamówienia wraz z dostawą wyrobów zamówienie powinno zawierać zapewnienie możliwości przejazdu samochodów ciężarowych na miejsce rozładunku.

2.5. W przypadku, gdy Sprzedający zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia towaru lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Kupującego pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego towaru. W przypadku odmowy przez Kupującego złożenia w/w oświadczenia uważa się, że towar dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie.

2.6. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej. Błędy zamówienia obciążają Kupującego.

2.7. Termin dostawy wskazany w zamówieniu jest terminem przybliżonym, a jego przekroczenie nie uprawnia Kupującego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

2.8. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpił wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg itp.

2.9. Minimalna wielkość zamówienia to 1 paleta dowolnego asortymentu.


3. Cena

3.1. Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.2. Ceny określone w cennikach wysłanych lub w inny sposób otrzymanych przez kontrahentów są wiążące do czasu wydania nowego cennika. Do cen podanych w cennikach zostanie doliczony podatek VAT
w obowiązującej wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

3.3. Ceny określone w cenniku mógł być negocjowane.


4. Sprzedaż

4.1. Umowa sprzedaży zostaje dokonana w dniu odbioru wyrobów przez zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela albo w dniu przekazania przez przewoźnika wyrobów zamawiającemu.

4.2. Dowodem umowy sprzedaży jest faktura oraz dokument wydania towaru.

4.3. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie. Jeżeli Sprzedawca przedstawi jedynie pisemną ofertę cenową, która nie wskazuje konkretnego terminu określonego do akceptacji, ważność takiej oferty cenowej wygaśnie, jeżeli Sprzedawca nie uzyska jej akceptacji w terminie 2 tygodni od daty wystawienia oferty.

4.4. Zapłata za wydane wyroby nastąpi bez potrąceń w terminie określonym na fakturze.

4.5. Kwota sprzedaży powinna zostać zapłacona w siedzibie sprzedawcy lub przelana na jego konto. Numer rachunku bankowego wskazany jest na fakturze.

4.6. Początkiem biegu terminu zapłaty ceny jest dzieł wystawienia faktury.

4.7. Zapłatę uważa się za zrealizowaną w dniu wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedawcy.

4.8. Sprzedawca zachowa tytuł własności do sprzedanych towarów z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa do czasu uzyskania zapłaty pełnej ceny plus wszelkich narosłych kosztów Sprzedawcy lub strony, na którą Sprzedawca przeniósł swoje prawa.

4.9. W przypadku nieterminowej zapłaty Sprzedający może naliczyć odsetki ustawowe i wezwać do ich zapłaty.

4.10. Sprzedający zapewnia Kupującego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży wyrobów i ich zgodności z obowiązującymi dokumentami odniesienia.

4.11. Zgłoszenie reklamacji, co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi Sprzedającego, co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.


5. Zapotrzebowanie kostki brukowej

5.1. Określone zapotrzebowanie kostki brukowej na 1 m2 układanej powierzchni uwzględnia spoiny normalnej szerokości pomiędzy poszczególnymi elementami.

5.2. Podane wymiary elementów są wymiarami nominalnymi.

5.3. Ze względu na technologię produkcji kostki brukowej, rzeczywiste wymiary kostki brukowej zwykle różnią się od nominalnych, jednak w zakresie dopuszczonym przez Normę lub Aprobatę Techniczną. Dlatego konieczne jest, w celu ustalenia dokładnego zapotrzebowania, wstępne ułożenie kilku jej rzędów lub skorzystanie z materiałów producenta (np. strony internetowej).


6. Spoiny nawierzchni wykonanej z kostki brukowej

6.1. Kostka brukowa zwykle produkowana jest z odstępnikami pionowymi zapewniającymi minimalną odległość (spoiny) pomiędzy poszczególnymi kamieniami ułożonej nawierzchni.

6.2. Ze względu na dopuszczalne odchyłki wymiarowe kostki brukowej, należy dokonać korekty położenia niektórych fragmentów nawierzchni kostki brukowej.


7. Uszkodzenia elementów betonowych

7.1. Elementy betonowe ułożone ze zbyt małą fugą lub na podbudowie o niedostatecznej nośności narażone są na uszkodzenia krawędzi już w trakcie zagęszczania. Uszkodzeniom tym nie zapobiegnie użycie nawet najwyższej klasy betonu do produkcji elementów.

7.2. Na tego rodzaju uszkodzenia szczególnie narażone są elementy bez pionowych odstępników i elementy odwadniające.

7.3.Uniknięcie wystąpienia powyższych uszkodzeń zapewnia wykonanie podbudowy zgodnie z projektem technicznym i zachowanie zalecanych szerokości spoin.

7.4. Jeżeli uszkodzenia wyrobów powstały na skutek błędów wykonawczych nie mogą być podstawą reklamacji jakości dostarczonych wyrobów.


8. Tekstura

8.1. Wygląd powierzchni kostki brukowej zależy przede wszystkim od uziarnienia kruszywa zastosowanego do wierzchniej warstwy elementów. Poszczególne partie produktów, szczególnie produkowane w dłuższym okresie, mogą wykazywać nieznaczne zmiany tekstury.

8.2. Betonowe wyroby brukowe z fakturową/płukaną powierzchnią przeznaczone są na ciągi piesze. Zastosowanie kostki z płukaną powierzchnią na nawierzchniach drogowych przeznaczonych dla ruchu kołowego lekkiego możliwe są w przypadku, gdy deklarowane parametry techniczne są zgodne z wymogami.


9. Pojawienie się wykwitów wapiennych

9.1. Na powierzchni kostki brukowej może pojawić się nalot zwany wykwitami wapiennymi.

9.2. Wykwity wapienne są produktami hydratacji cementu z CO2 i przy określonych warunkach atmosferycznych mogą ujawniać się w postaci białych nalotów na powierzchni elementów, nie mając wpływu na wartość użytkową wyrobów. Ustępują przez spłukiwanie wodą deszczową oraz w czasie normalnego użytkowania kostki brukowej najdalej w okresie do dwóch lat od daty wbudowania.

9.3. Wykwity wapienne nie stanowią podstawy reklamacji jakości kostki brukowej.


10. Różnice odcieni kolorów

10.1. Wyroby tego samego koloru (również szare) mogą posiadać niekontrastowe odchylenia koloru spowodowane różnym wiekiem wyrobów, niejednorodność składników betonu, bądź uwarunkowania technologiczne nie mają żadnego znaczenia dla wartości użytkowej wyrobów, ponieważ zwykle znikają w czasie użytkowania wyrobów.

10.2. W celu zminimalizowania efektu odcieni, zaleca się układanie nawierzchni jednocześnie z kilku palet.


11. Opakowania zwrotne

11.1. Wyroby mogą być dostarczone łącznie z opakowaniami zwrotnymi (paletami).

11.2. Opakowania zwrotne są fakturowane łącznie z wyrobami.


12. Postanowienia końcowe

12.1. Postanowienia niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez Sprzedawcę. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość niniejszych warunków po złożeniu podpisu pod: umową, pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod porozumieniem o warunkach dostaw.

12.2. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia EPORE Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na adres wcześniej wskazany uwaąa się za skuteczne.

12.3. W kwestiach nieuregulowanych umową i niniejszymi warunkami zastosowanie mają stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego. Wszelkie zmiany sprzeczne z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków winny być pod rygorem nieważności stwierdzone podpisem.


Bogatynia, 23 maja 2007