WARUNKI GWARANCJI

EPORE S.A. produkuje swoje wyroby stosując najnowszą technologię wibroprasowania betonu i ekologiczne zamienniki cementu w proporcjach ustalonych Aprobatą Techniczną ITB. Jakość sprzedawanych produktów jest zgodna z normami PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań; oraz PN-EN 1340:2005 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”.

Zgodność wyrobu z dokumentem odniesienia określona graficznie znakiem CE załączona jest do każdej palety wyrobu.


Warunki gwarancji na zakupione produkty u Producenta lub w hurtowniach posiadających umowy o współpracy na sprzedaż naszych wyrobów wibroprasowanych obowiązują wg następujących zasad i warunków:

 1. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty wydania produktu (z wyłączeniem wyrobów betonowych z fakturową/płukaną powierzchnią użytkową).
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania mu produktów pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane produkty.
 3. Kupujący zobowiązany jest do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobu natychmiast po stwierdzeniu wady i poinformowania producenta składając reklamację w formie pisemnej w miejscu zakupu lub w dziale sprzedaży producenta. Jeżeli wyrób został wbudowany z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
 4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona nie później niż 7 dni od daty stwierdzenia wady wyrobu. Po tym terminie Kupujący traci prawo do uprawnień z tytułu warunków gwarancji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz.
 6. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
  1. niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
  2. niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
  3. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,
  4. niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów,
  5. niewłaściwego wbudowania wyrobu
 7. Gwarancji nie podlegają dopuszczone przez dokumenty odniesienia:
  1. odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu
  2. ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji
  3. wykwity wapniowe w postaci białego nalotu
  4. odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.
 8. Podstawą złożenia reklamacji przez Kupującego jest posiadanie oryginalnego dokumentu potwierdzającego zakup produktów oraz karty partii produkcyjnej znajdującej się przy każdej palecie dostarczonego produktu.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych przez strony, lub nastąpi rozwiązanie reklamacji w inny sposób obustronnie uzgodniony.
 10. W uzasadnionych przypadkach producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności, gdy Kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu produktów, gdy wada nie jest istotna lub gdy nie obniża ona wartości i użyteczności wyrobu.

Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu.

POBIERZ

Instrukcja postępowania z produktem i ogólne warunki dostaw oraz warunki gwarancji