DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA

Dzięki zapewnieniu odpowiedniej jakości produkcji, wykorzystaniu materiału dotychczas traktowanego jako nieużyteczny odpad oraz prowadzeniu rekultywacji, działania EPORE S.A. mają istotny wpływ na ochronę środowiska.

Rekultywacja

Działalność spółki EPORE S.A. w zakresie rekultywacji środowiska oparta jest na wykorzystaniu produktów spalania i odsiarczania spalin pochodzących z procesu energetycznego spalania węgla brunatnego do wypełniania fragmentów wyrobiska poeksploatacyjnego. Składowanie produktów spalania w wyrobisku KWB Turów prowadzone jest z zachowaniem ochrony powietrza i występujących na tym terenie wód gruntowych i opadowych.
Po wypełnieniu wyrobiska poeksploatacyjnego i zakończeniu kształtowania terenu przeprowadza się rekultywację biologiczną poprzez pokrycie powierzchni odpowiednio dobraną roślinnością, dostosowaną do rodzaju wykorzystywanego do rekultywacji materiału. Sukcesywna rekultywacja biologiczna daje gwarancję odzyskania terenu wcześniej zdegradowanego przez eksploatację górniczą.

Ekologiczne produkty

Naszym założeniem jest wytwarzanie ekologicznych produktów, służących poprawie ochrony środowiska. Główne produkty to:

  • SorbentSorbent wapienny służy do odsiarczania spalin w procesie energetycznego spalania węgla brunatnego w elektrowniach i elektrociepłowniach. Produkcja sorbentu prowadzona jest na nowo wybudowanej linii technologicznej, powstałej w wyniku wprowadzenia w Elektrowni Turów nowoczesnej metody spalania węgla w kotłach fluidalnych.
  • FLUBET lic.Produkowany przy wykorzystaniu najnowszych technologii materiał wykorzystujący produkty spalania węgla i odsiarczania spalin. FLUBET lic. znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie, jako substytut cementu używanego do produkcji betonu.

Efekty potwierdzone nagrodami

Dotychczasowe osiągnięcia uzyskane podczas prowadzonych prac rekultywacyjnych potwierdzają prawidłowość przyjętego kierunku działania w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego przy wykorzystaniu materiału dotychczas traktowanego jako nieużyteczny odpad.

Działalność związana z ekologicznym wykorzystaniem ubocznych produktów spalania została doceniona poprzez przyznanie nam nagród i wyróżnień:

  • „Panteon Polskiej Ekologii” (2002)
  • „Laur Białego Tygrysa” (2004)
  • Polska Nagroda Popiołowa „FENIKS” (2006)